Algemene disclaimer

De Koninklijke Sterrenwacht van België (hierna genoemd “KSB”) gebruikt de beste technische standaarden en levert iedere mogelijke inspanning om er voor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, nauwkeurig en up-to-date is. Indien er in de ter beschikking gestelde informatie enige onvolledigheden of fouten zouden zitten, worden de gebruikers verzocht de verantwoordelijke persoon hierover in te lichten per e-mail info@sterrenwacht.be of per post naar Koninklijke Sterrenwacht van België, Dienst Wetenschappelijke Inlichtingen, Ringlaan 3, 1180 Brussel.
De KSB wijst iedere verantwoordelijkheid af voor enige onvolledigheid of andere fouten in de ter beschikking gestelde informatie. Noch de KSB, noch enig andere partij die betrokken was bij de ontwikkeling, productie of terbeschikkingstelling van de data zal aansprakelijk zijn voor toevallige schade, gevolgschade, onrechtstreekse schade of indirecte of bestraffende schade die volgt uit het de toegang van de gebruiker tot of het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie of de onmogelijkheid tot toegang of gebruik ervan.

Omtrent mededeling van tijdstippen

De zonsopkomst (zonsondergang) is het ogenblik waarop de bovenrand van de zon, rekening houdend met het effect van de straalbreking, raakt aan de horizon.
De burgerlijke schemering begint (eindigt), wanneer het midden van de zon 6° onder de ware horizon staat. Vanaf dat ogenblik wordt het voor iemand mogelijk (onmogelijk), voor zonsopkomst (na zonsondergang), bij helder weer en in open lucht en met de rug naar de punt van de zonsopkomst (zonsondergang) gekeerd, een gewoon gedrukte tekst te lezen.
De zichtbaarheid wordt beïnvloed door de plaatselijke meteorologische en topografische omstandigheden, en door eventuele aanwezigheid van licht van de maan.

Omtrent verklaringen van waarnemingen

Een verklaring kan nooit voor zekerheid genomen worden, maar moet beschouwd worden als de meest waarschijnlijke verklaring.
Iedere verklaring is gebaseerd op de door de vraagsteller meegedeelde gegevens zoals tijdstip van waarneming, plaats van de waarnemer, plaats van het waargenomen, helderheid, omschrijving... Deze elementen zijn zo cruciaal bij het zoeken naar de verklaring dat de minste afwijking in de meegedeelde gegevens reeds kan leiden tot een totaal andere verklaring.
Bij het zoeken naar een verklaring zal de KSB ook rekening houden met in ruimte en tijd soortgelijke/vergelijkbare waarnemingen. De verklaring kan bijgevolg verschillen naargelang het al dan niet voorhanden zijn van vergelijkbare waarnemingen.
De KSB streeft ernaar om steeds te zoeken naar een verklaring, maar is hierbij grotendeels afhankelijk van de volledigheid en juistheid van de vraagstelling. Indien de vraagsteller onvoldoende duidelijk is omtrent zijn waarneming, is het voor de KSB onmogelijk om naar een verklaring te zoeken.

Omtrent religieuze vragen

De KSB beperkt zich tot de loutere mededeling van de standen van de hemellichamen en onthoudt zich van iedere religieuze of levensbeschouwelijke interpretatie.

Omtrent Zonnefysica en Ruimteweer

De Dienst Zonnefysica en Ruimteweer levert iedere mogelijke inspanning om te zorgen voor de monitoring van de zonneactiviteit die een invloed kan hebben op aarde. De Dienst kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, veroorzaakt door ruimteweer dat al dan niet voorspeld was.

Omtrent Seismologie

De Dienst Seismologie bestudeert onder andere aardbevingen. Het voorspellen van aardbevingen is in de huidige stand van de wetenschap echter nog niet mogelijk.